Sunday, 2 September 2012

LONGTHARAI TLANG PIPU SULHNU

LONGTHARAI TLANG CHANCHIN:

Longtharai tlang hi ngaiven loi ding chun ei Darlong Hnam tading hin ihman poimaw na em em in hawi a chang naw. Changhomsiala in thuk tak nih ngaitua fekan ei ngaitua a chang chun Darlong Hnam ta dinga poimaw tak aloi chang. Tun lai rualthar hei dek chun Longtharai eiti chun Hindu hei Pathian omna in ei inngai thin. Changhomsiala athuruk dik tak chu mahi a chang zawk. Kum 200 hma han Longtharai tlang hi Darlong khua khatka aloi chang. Kata Longtharai an iti maw a chang ei ti aloi chang chun, Ma khua awptu hi Lal Longraia a chang. Longraia hin hun sawt feka awp a, an Lal ve em em a chang. 1992 han Pu Hmangngulpuia, Jampui mi, atanga thu lak dan hin apu in " Longraia chu kin Lal a chang loi ti pek thin. Pu Hmangngula hi ma lai in kum 99 vel a chang ta. Longraia ti omzia hi 'Kal Khal/Suak khal' tina aloi chang.

Debbarma hei rochun longtharai hi adang in an loi hril ve nawk. Rengram Lal Chandra, Indus Valley Civilization atanga an hong kal hin ma tlanga hin hun sawtka an hong om lei in Longtharai an iti an loi ti ve. An hril dan in Longtharai ti na chu " Kham Inthuk" tina a chang.

No comments:

Post a Comment