Tuesday, 17 May 2016

HRIAM KRISTIAN HLA BU SUAK AW

DARLONG KRISTIAN GOLDEN JUBILEE RA
(Hriam Kristian Hlabu)
Tun lai rualthar nih Thangthar hei chun, ei hawi phak ta naw mai thiam. Darlong Kristian Golden Jubilee ha 23rd January 1969 a Darchawi khua a, Darlong Hnam zongzong lunginrual feka ihmang a chang. Ma lai in mani tonga Lalpa inpaka Hla loi sak awi dopdop thin hmansiala, mani tonga ipakna hla la nei loi Hnam Darlong ei chang.
Golden Jubilee hmang zawi chun, Koihran mipui lai nih Hnam laia, nansa fekan Pathian in sin athaw tan a, Mipui hei rawl isuak tan chu "MANI TONGA PATHIAN INPAK" ti hi a chang. Pathian inpakna ahin loi hlim in loi lawm fe thin hmansiala, mani tong ngei a Lalpa inpak an chang naw lei in, an loi tui zawi tak tak thin nawh. Ma laia Darlong phaia kristian hla phua hmasa chem; Pu. Ngurkunga(1963) aloi changa, changhomsiala, a hla phua chun, adum zawi chel tak naw lei in, Koihran inkhawmpui lian (KBCA) 1970 vel chun, thu ngaituana a nei tan ta chang. Ma athu ngaituana chu, Darlong tong ngeia Pathian inpakna hla isiam. Kachun, ma thu ngaitua achang lai mek chun, rivana tanga MANA hong tul angka mai in, tuipui ral tianga unai New Zealand hei atang chun, Darlong tong ngei a Hlabu buatsaina ding sum chu tangpui dingin thu ahong thlung ta a chang. Lalpa chu inpak in om rise.
Kachun, Koihran executive chun, mani tonga hlabu nei chu a ngaipoimaw fe lei in, Koihran inkhawmpui liana athurel chu inbaw zui in, Hlabu buatsaitu pawl aruat ta a chang. Changhomsiala, ma laia, Hlabu siamtu pawl aruat dan hi ahuhoia inthung khawma siam ding ti a chang lei in, ti angkan aloi kal hram thiam tak naw lei in, Executive committee chun, Pu. Late T Hratthuamliana Darlong, Lamkhuang, kuta mophurna chu inhlan aloi chang ta zawk. Ma taka tang chun, Pu Hratthuamliana chun, mophurna chu adar a inbat in, asun azan base ta loi in, Mizo Kristian Hlabu atanga ila khawm in, amal te te in mani kut ngei in lekha puan a chun anzia tan ta a chang. Ma a kut ngeia a inzia hei chu, Pu. Late Johana Darlong, Darchawi, in khawl in aloi sut ve a, Ka chun, Tirkoi Pu Thuamliana Darlong, malaia Music Committee a Convener loi chang ve chun nansa fekan aloi tangpui ve. Kachun, Darlong tong dik taka, mi tong atanga hang inlet nawk chu harsa fe ti pum in, Darlong Hnam mani tong ngeia Lalpa inpak thiam tan dingin 12th 1975 han HRIAM KRISTIAN HLABU ti a in zawi in 1976 han tlangzar a chang.
Sources:
1. Darlong Kristian Golden Jubilee Souvenir
2. Darlong Phai Dairy (By Late Pu Siamkunga)
3. Hriam Kristian Hlabu (Publised by TBCU 1976)

No comments:

Post a Comment