Sunday, 2 October 2016

HNAM THALAI AVUL TA E

HNAM THALAI AVUL TA E

Lal khawngura azai azai anti,
siruk thla chiang mange ti in,
Lal Thangura lalna atuai ta e,
An lalna run hmak zoi ta e.


Hnam thalai avul ta e, avul ta e
Chawrthlapui angin eng mawi e
Hma lam pan in a kal zel e
Daltu ahnial in adan zoi thin e

Pi pu sualnu thoi har nawk e
Hratthuma angin Hnam thalai avul e
Sappui nun ram hlia khu tumin
Atang ta e, Hman thalai rual.

Lunginrual in an zai ta e, zai ta e
Hlimin an lam an lam khawm e
Hman dang val reng ngai bik loi e
Amawi, amawi ti in zai rual e.

Mahi tun lai Darlong tong nih tian laia omhroi tong in nawk a chang. Mi tamka chun Mizo tong ei loi ti mai thiam. Ma chun tian lai han, Chungtlang tong hom an loi ti thin.

No comments:

Post a Comment