Tuesday, 18 June 2013

DARLONG HNAM LAIA HRAT CHI

  Darlong Hnam laia Hrat chi ei ihawi hlek chu Zamdala hi a chang. Zamdala hi tiana a chun, mi duai tawpkhawk aloi a chang. Sinna hmun homa tangkaina reng reng nei loi, aduai dan chu ihril ikai khop a iduai aloi chang.

Changhomsiala, nika chu afar hei in tui chawi dingin an tira, ani hom chu tui chawi ding chun akal ve maia. Ma atui chawi-na hmun a chun, lung inhnikan AI khatka adel an loi inchu azu hmu a, ma chu a en ta ret mai a chang. Ma lung hei chu Khohri an chang an loi ti. Ma Lung hei chu Khohri an chang lei in an tong thiama, an ni chun, “ ni en mai noro chu, ma AI hi phok inla nen del tir v eve ro chu”, Kachun, Zamdala a chun, ai chu aphok renga, lung hei chu an del tir ta veve a chang. Kachun, Lung Khori hei chu an lawm fe lei in Zamdala hnianga chun, a i awi awi nih a idit dit hni dingin an ti a. Ka chun, Zamdala chun, Hrat a awi lei in Hratna chu ahni ta zawk a chang. Ka chun, Lung hei chun, Zamdala chu lun...g anin thlun tira, lung lian lian hei chu a thlun a. A dung hneka insang a thlun chel hnung chun, an tawk ta ati a. Kachun, lung thlun chu among a chang chun ahong hrat tan ta em em a chang. Kachun, Zamdala a chun, HLE-Kung a khiak renga Tui chu an kawt na ta a chang. Ama loi hmu kaphot chun mak an loi tit a fe mai a chang. Asan chu Zamdala duai zia ha ahawi loi reng iboi a chang lei in.

Zamdala chi nih kuang hei:

Zamdala naipa chu Laituia, Laituia naipa chu Haingirchinga, Haingirchinga naipa chu Thathruma, Thathruma naipa chu Dawithanga, Dawithanga naipa chu Zawna, Zawna naipa chu Laldinga, Laldinga naipa chu Kunga, Kunga nai chu Johna, Lalngena, Roitua nih Pianga. Chun Laldinga nai chu Lianhminga, Ringawma nih Thuamdinga an chang. Nai nupang izaka maw chang hom anei sa.

Thurawn Lakna: Parkam, Vol-V, Issue – 1, Pek 6na, Sept. 1993.

No comments:

Post a Comment