Wednesday, 19 June 2013

PARKAM LAM

Darlong hei hin tian lai atangin lam hrang hrang hi loi nei hrim a chang. Ma lam hrang hrang ka ti a chun, abik takin PARKAM LAM hi nunghak tlangval hei ta bik nih ibuaisai bik aloi chang thin. Ma PARKAM hun hmang hun hi Bawlzoi tiang hleka an loi ihmang thin a chang. Asan chu hun itenka maw adit ding ti hi tuhman an hawi phak thin nawh. Parkam hi anaran in khua liana an loi hmang thin a chang lei in khawte a chun Sengsoi nih thil tul dangdang harsatna a om lei in an loi hmang thin nawh.

 Ma lei a chun, Tiana, Khua lian nih khawup tha khua hei chun, nunghak nih tlangval anin thuruala, Fai chikchika an lawr khawma, nunghak lengtuai hei hlek chu Zu anin Er tir thina. An Zu Er chu an thoi le ulian hei an koi khawma, an hnianga chun, PARKAM an awi thu an hril thin. Kachun, ulian hei in an remti a, an tling aloi chang chun, lawm vaikan Parkam hmang ding chun an phal pek thin. Nunghak nih tlangval hei chun, an i awi apai, thingkung, Hniai, Khersei nawle Simbang kung chu an kam thin. Kachun, Parkam annin zoi le mipui hei anin hawi tira, khua a nu nih pa hei an rengka chun a lawmpui ding chun an hong thin. Khawdang ami a hawi chel ari phot chu alawmpui dingin an hong ve thin.

 Kachun, Parkam an hmangna khua a chun, ma hun hmang chu khawthangsia achang tak lei in, Zu hei chu anin ianga, thei patawpin an lawmin an hlim fe thin. Bawlzoi hun remchang enin khawdang alawmpui dingin an sawma, Lal homin lawm fekan Parkam chu ahmangpui thin. Ma Parkam hun hlek hi nupui pasal inzawngna hun remchang an loi nein a thin.

Parkam hun hmang hi Darlong Hnam ta ding chun hun roiinpui fe a chang. Nunghak, ipa reka chikareng demna boia, voi inthumka lai Parkam aloi hmang thiam achang chun, Lal in khua ape thin. Lal in khua aloi ipek tak thenka hei chu: 1. Zawlchuaii – Betsora nih Kanchan khua inkara kharua. 2. Chawnhleii – Kalatilla (Lunghlum tlang) 3. Roiuki- ani hi chu an dum em em a, Lal tulna ipaia loi indarpu thin achang lei in Lal in khua a indong ve a chang. An in dong khua chu, Seyhlet khua anti.

No comments:

Post a Comment