Friday, 25 October 2013

HRIAM TAWNG

HRIAM TONG

Tarik ni 5th April 1948 Saikar khua a Upa Committee, hoitu rual hei inbum an neina hmuna Offial Darlong tong hmang chang ta dingin PDSA (Primary Darlong Student Association) heiin lekha an peka, an lekha pek chu hoitu inbum hei chun an loi pom peka, mataka intang chun Darlong tong hi Darlong hei ding chun official a hmang phuta I hawi a chang.
Hun a hong kal zela, thangthar hei hong thanglianna zel a hin, ei tong tiang chun inhmak tial tialin a om a chang. Machu a chang ei hnam ei puitling thei loina khatka chu. Mivar hei chun an sut danin khawvela hin kumtin words 5000 vel anhmakin, boiralin a om thin an tih. Ma boiralna a tangloi dingin, ei tong hi ei developed tir ve hi a tulin an hun ta a a chang. Tong chem an hmak chun, hnam chu an ding thei naw dingin an lang a chang. Hnam khatka eiin ti theina hi tong ei zenin(tuhom inang puiloi) ei I nei hi a chang zawk. Mangkata tongupa/tongtha nei ding chun, Darlong Language Day/ Hriam Tong Ni, hmang eila chun, ei tong nih ei hnam hi puitlingna tiang hmasawn tir dingin ke beisei a chang. Chun, Darlong Tong ti chang loiin, Hriam Tong ti changsiala tha ke ti bik.

No comments:

Post a Comment