Wednesday, 5 July 2017

“In Laichina nun-in-khua (Live in relationship)”

“In Laichina nun-in-khua (Live in relationship)”
Jeremi Darlong
Mihriam hi Pathian thil siam zong zong hei laia danginlam taka chang kang ei chang rual rualin hen in-tawp chem hom ei chang, ring hnel na ding hmun hma reng aboi. Khawvela thil dam nunna nei nih chi inthla thei hei lai tak homa mihriam chu a danginlam. Ani chu chi inthla ding chun “inneina kawt” a lut kher an ngai, achang nochun, a chithlak/mihriam hong piang pu hei chunga chun intakna tamka a tlung rual rual in khawvel lak-lutna hom an hlaw no mai thei. Ma angkata thil hi inmak takan mihriam nih mihriam hei lai chai a ei hmuthiam, thil dang nunna nei hei zong zong laia tuhmanin ma angkata danginlam na chu an pu no, ani chu Sakei bak nei chang rise, tui finhriata nga pui chang rise nawle vanlai zawla leng thin Ri-mu hom chang rise.
“Inneina ngaidan” hi mihriam hei laia I hun chia a inthoka intan mo aloi chang chu ei hang sut phak no thei mai hom, changrochu, aloiin tan hun i i hom loi chang thin siala, thil khatka chiang vaika inlang chu, ma inneina ngaidan hi mihriam sakhaw rek inzawmna ril ruk tak anei thlat achang. Maleiachun, khawvela mihriam hrang hrangin ei sakhaw, ei nunphung en zelin inneina dan hom ei nei hoi. Achangin, inneina ei iti chu inkan mo hang hrilfia tang eiti?
Keima mimal ngaidan ve mai chun, sakhaw/tualsung/pawl hoina hnuaia nupang nih ipa(puitling) in hmunkan an nun-in-khua awina lei nih mophurna inpu in-tawm an awi leia inzawmna an I tungding chu a chang Inneina ei iti chu. Ma tina chu, “mophurna in-tawm” nih “sakhaw/tualsung/pawl hoina”, ma thil inhnika hi poimaw fe an chang. Achangin, ma thil inhnika loi hang awm ta no siala, ma angkata nun-in-khua na chu imo rihming inpu tir tang eiti?
Khawvel hi inrang fe kan an thleng tual tuala, a chuan pu mihriam hei hom chu eiin thleng ve a chang, ei nunphung an thleng, ei nek-fak an thleng, ei in sakhaw dan an thleng nih inthleng na tamka mihriam in ei thlung. Ma angkata inthlengna lei nih dungzui chun, mihriam in inneina hrui a inphiar chu lungril takan a ngaipoi ta no in an lang. Maleiachun, mihriam chun inneina hrui a in phiar loin nun-in-khua na lampui chu atul in hoi in a zui hom a tum ta nghal zawk. Ma angkata inhawi intawn in nih mophurna inpu loi a nupang nih ipa(puithling) in khawsak na chu a chang “In Laichina nun-in-khua”(Live in relationship) ei iti chu. Ma hmuna hin nupang nih ipa chu nupui-pasal angkan an awm, machu hun tawika ding hom a loi chang thei, hun sawtka lai hom a chang thei, changrochu, sakhaw/tualsung/pawl hei pomna chu a awm no, anmani in hoi intawn na bak mophurna chu tu chung homa in belin a awm no. An oi hun nih dan pai in ma nun-in-khua na chu an kalsan thei a chang.
Ei ti tak angkan, mangkata nun-in-khuana hi sakhaw/tualsung/pawl tuhmanin an pom naw. Chun, sakhaw/tualsung/pawl in an pom no ti phu leiin dan(bible a sual rek tekhin loi in) pu tiang a chang lemno. Ei rambung dan pui chun, zalenna chanpawl chu nupang ipa, tuhman thlei-thla loia ani in dong ei chang. Ma dan dungzui chun mangkata nun-in-khuana hi mihriam zalenna nih chanpawl huap na sunga a awm. Chun, zalenna nih mimal chanpawl thu ei hong ti ti a, ma ri hichun alan tawk nih dik tawk. Ma khela thil awm thei ni a thlung vu tak chu a chang zawk rel kai nih rel in tak. Entirna in, nupang nih ipa (puithling), inneina awmloia an nun-in-khua leiin an kara nai an piang ta a loi chang. Ma nai hong in piang chu dan angkan tu hnama maw kai ati, chi inthla pu ipa hnama mo awle a von pu nupang hnama? Ma chai changloiin, ma nai chun an piang pu ipa roithil nei hei chunga chun chanpawl a hni thei bei? Nawle mo, nun-in-khua pui pu nupang chun, a nun-in-khopui pu ipa nih a roi-thil nei hei chunga chun chanpawl annei thei bei? Ei tualsung a chun ma angkata thil hi ala thlung no mai thei, thlung no ni hom chu ti thei a chang lemno. Achangin, ma angkata roi hi rel dingin loi hang awm ta eila, Imo ei ngirhmun chang ati aw?
Achunga zawna hei chu ei thung hma in loi hang ngaitua rei, changrochu hnam/pawl/koihran dinghmuna ngira ngaitua loin, mihriam dinghmuna ngirin loi hang ngaitua zawk rei. Ei in mihriamna in ei hang ngaitua chun, ma angkata nai hong pianga awm chun an piangtir pu ipa roithil nei hei chunga chanpawl anei thei, a hnam rihming ro chu a awi apai an pu thei, a nupang hnam nawle a ipa hnam. Machai chu chang loin, a damna dingin sum nih puan, tangka hmanga chawmna hom an piantir pu ipa laka a chanpawl angkan a hni thei. Makhela chun, nun-in-khua pui pu nupang hom chun, a nun-in-khopui pu ipa nih a roi-thil nei hei chunga chun chanpawl anei thei. Mahi keima mimal ngaituana changloiin, ei rama roirelna in sang chem., Supreme court homa voi tamka a rel in thupek asua tak a chang.
Atun ei zawna dena a hong kir nawkin, ei in-relbawlna, ei hnam dan chun ma kawnga hin imo ati? Mahi ki hong ti na san chu, ei ni chu ei roirai kapai hei chu hnamdan hmangin khawsunga hin eiin rel thin, court hi ei phak kher thin naw a chang. Ma angka thil thu awm thei nih thlung thei chunga hin ei ngaitua nih ti ti hoina ei nei chu an hun ve ta achang zawk.
in a chang. A chunga in ziaka om thil khi keima mimal ngiatuana dungzuia hong I tarlang a chang, mimal/hnam/koihran ki loi ching na leiin lung awiloina thlung an awm chun an ni hoi thiam ke awi.)

No comments:

Post a Comment