Tuesday, 28 February 2012

DARCHAWI CHRISTIAN HIGHER SECONDARYSCHOOL CHANCHIN TOITE

DCHSS CHANCHIN TOI TE:
DCHSS tuna Darchawia i om ahi 1974 kum han Pastor Sangchuliana hoi in St. Peter School ti in an loi tana, malia headmaster chu Pu Tuazoia Darlong a chang. Naipang sikul fee ila in nih adawnga bufai ilawr in hun itenka maw chang chu tha faika ikal pui aloi chang. Changrochu fai lawr vu2 hom aloi tak pek lei in, Sikul imong khal rak chun le Darlong nai hei, hmakhua azing ti in, enkol tu ding azong nawka, ma lai tak chun 1976 kum han EFCI koihran aloi hong lut thapa, an mani Koihran kuta chun 1977 kum han inhlan aloi chang ta zawk. A tira sikul om na chu atuna girls Hostel omna hmun Bengla tiang a chang. EFCI Koihran hei chun harsa fe pumin High School chu aloi hong tan ta a hang. Sikul hmun achik luat lei nih an tet luat lei in Darchawi kho ulian phalna in Thlan thlang chu EFCI Koihran in sikul hmun dingin an vat ta zawk a chang. Ma in vat chu hlawtlang ngat a chang. EFCI koihran hei chu nansa vaikan an loi sawl.
Headmaster hmasak chem chu Mr. Saithankhuma Darlong aloi chang. A ma chu EFCI HQ atngin appointment hmu in asin na chu itan nghal a chang, Manipur ram atang homin thoktu mi tamka hong isin in hong ruan a chang. Ma hei chu Rev. Dr. Jacob Pudaite, Mr. Pual Remthang, Mr. Nongjai Chothi, Mr. Lalropui, Mr. Zosangmawi Pudaite etc.
Ka chun EFCI Koihran hei chun govt. recognize ding in an buaipui ngat2 a, sorkar in reconized chuanghang loi in grant in aid ari in nang ni pe thei kin ti anti lei in 1984 kum atang han grant-in-aid High School ti a inpuang a chang. Dalong phaia EFCI koihran zara Darlong nai in ei isor tak chu Darchawi Christian High School ti hi a chang. Toika hnung chun EFCI koihran in managing kuta ahong in hlan ve ta a chang. Higha School managing committee chairman hmasak chem Pu. Roikhuma Darlong, Chairman pahnina chu Rev. J.Huaplien Neitham, a Pathumna chu Rev. Lalkhawlien. Chun, govt. grat-in aid hmu hnungin chairman chu Mr. Hnamtinkhuma Darlong, Darchawi.
Ma hnung chun managing committee hma lakna nih khosung hmalakna lei in kum 2008 han i chaisangin Higher Secondary School ti in sorkar chun aloi pawm ta zawk a chang.


No comments:

Post a Comment