Friday, 10 February 2012

DARLAWN TLANG THEPHUNG....


                                   DARLAWN TLANG THEPHUNG....

Ruaika hi an oma.Anupui hi tui insil dngin 'Hri-li'an itia a zu a,tui azuk insil chun Rulpui hin aloi pawla,nai a von a.Hun toikahnung chun nai a hong nei a,nupangte a chang.Zawltleipuii tiin a rihming an saka,nunghak a hong chang hi a hmel a that em em a.Hun a hong kal tira,Zawltleipuii chun pasal a hng nei a(khodang mi).An khuaa acham hei in an lawmpui em em a.Ma a pasal nei lawmpuina in an khosum(khuaka an roi)'DARSUNGSEN' lawmhman in an pek a,ma DARSUNGSEN chu an in an tlungui hmaka chu zawna an zawn dng,rineng an in ton riai loi dng,tiin an zawn hei chu tong an cha a.Cngrochu,lampuia an kal laiin an zawn hei chu an lung a hrit a,inkatamoh,in an tlung hmaka rineng itawn loidng ani aw.....tiin,anin ngaitua a.I hrimmo a chang tiin,rinenga an zuk siaa,an zuk sia kanin chun DARSUNGSEN chu a khaina hrui chu voika rengin a chata tlang tiang an hlumta tham a chang.A hman tumin an uma an hman thei tak naw a,atawpa ma"Hri-li" an iti a chun a zu hlum lut a.chunkata lizawla zu tla chu an kel suak thei naw a.Tlangval raltha hei an suaka,li an lut a,rulin an loi dela,rul heichu vahmuanga an sang rit a,atawp chema loi delpu rul chu Zawltleipuii nu loi inpawl pu rulpui khai ha a loi changa...'Pu'achangna ha a loi hril ta a.Maleichun,puhrang angka inngai achang tak leiah DARSUNGSEN chu kei suak ta loiin an kir hoi ta a..

Mataka inthok chun,ma tlang rihming chu 'Darlawn tlang'tiin an koi ta theia,a tlanga mihriam om hei chu'DARLAWN'(atun chun,DARLONG tiin,anin koita thei a chang) A TAWP TA.

No comments:

Post a Comment